همایش ها و سمینار ها

سمینار درمان اختلال مصرف مواد و درمان محرکها (آمفتامینها و مت آمفتامینها) به روش ماتریکس مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ الی  ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ در سالن پورسینا دانشکده پزشکی برگزار شد.
سمینار درمان اختلال مصرف مواد و درمان محرکها (آمفتامینها و مت آمفتامینها) به روش ماتریکس مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ در سالن پورسینا دانشکده پزشکی برگزار شد.

سمینار درمان اختلال مصرف مواد و درمان محرکها (آمفتامینها و مت آمفتامینها) به روش ماتریکس مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ در سالن پورسینا دانشکده پزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب