پرسنل کتابخانه

تعداد بازدید:۵۷۱

سمت نام تحصیلات تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
مسئول کتابخانه خانم منصوری  کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

۰۲۳-۳۲۳۷۴۲۳۵

f.mansouri@shmu.ac.ir
کتابدار خانم نادعلی کارشناسی ارشد مدیریت ۰۲۳-۳۲۳۷۴۲۳۵