پرسنل کتابخانه

تعداد بازدید:۳۹۲
سمت نام تحصیلات تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
مسئول کتابخانه خانم منصوری  دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

۰۲۳-۳۲۳۷۴۲۳۵

f.mansouri@shmu.ac.ir
کتابدار خانم نادعلی کارشناسی ارشد مدیریت ۰۲۳-۳۲۳۷۴۲۳۵