مطالب مرتبط با کلید واژه

شرح وظایف


اهداف و شرح وظایف اداره علم سنجی

اداره علم سنجی دانشگاه، زیر نظر مدیریت اطلاع رسانی، علم سنجی پزشکی و منابع علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه عهده دار وظایف زیر می باشد: پایش و ارزیابی فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه به روزرسانی مستمر سامانه علم سنجی اعضای هیات ...