فرآیند رسیدگی به شکایات در اداره بازرسی و رسیدگی به شکایت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و همچنین دریافت گزارشات مربوط به فساد اداری مانند رشوه، تبانی و ....


لینک دانلود فایل