جلسات

حضور سرپرست وکارشناس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در کمیته ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر استان
حضور سرپرست وکارشناس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در کمیته ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر استان

حضور سرپرست وکارشناس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در کمیته ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر استان

حضور سرپرست وکارشناس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات درکمیته ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر استان -استاداری سمنان

ادامه مطلب