سرپرست اداره بازرسی

 

سرپرست اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات:

دکتر بهزاد گرمابی

مدرک تحصیلی:

دکترای علوم اعصاب

سوابق اجرائی :

مدیرگروه علوم پایه دانشگاه

آدرس :

شاهرود میدان هفت تیر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود حوزه ریاست دانشگاه  -طبقه سوم

تلفن :

32395054- داخلی 613

مستقیم : 32390426