کارکنان اداره بازرسی

کارشناسان اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات:

1-خانم فاطمه صادقی

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد تاریخ پزشکی

سوابق اجرائی :

مسئول دفتر ریاست دانشگاه کارشناس بیماری های خاص دانشگاه

سمت :

کارشناس اداره بازرسی ،پاسخگویی به شکایات وارزیابی عملکرد

 

2-آقای محمد مهدی صالحیان        

مدرک تحصیلی:

کارشناس حقوق کارشناس ارشد مدیریت

سوابق اجرائی :

مسئول پذیرش  و صندو ق های بیمارستان بهار مسئول پذیرش بیمارستان امام حسین مسئول حقوقی بیمارستان امام حسین مسئول قرارداد های دانشگاه 

سمت :

کارشناس اداره بازرسی ،پاسخگویی به شکایات وارزیابی عملکرد

 

3-خانم الهه خدامی

مدرک تحصیلی:

کارشناس پرستاری 

سوابق اجرائی :

 مسئول داروخانه بیمارستان وشبکه بهداشتی ،کارشناس رسیدگی به  شکایات بیمارستان امام رضا(ع)،معلم بهداشت آموزش وپرورش

سمت :

کارشناس اداره بازرسی ،پاسخگویی به شکایات وارزیابی عملکرد

 

۴-آقای علیرضا حاجی عباسیان

مدرک تحصیلی:

کارشناس حسابداری  کارشناس ارشد حسابداری مالی 

سوابق اجرائی :

جانشین مرکز جامع سلامت بکران -مسئول مالی مرکز معاونت بهداشتی -مسئول مالی داروخانه سجاد - مسئول درآمد دانشگاه

سمت :

کارشناس اداره بازرسی ،پاسخگویی به شکایات وارزیابی عملکرد

 

۵-خانم لیلا زارعی

مدرک تحصیلی:

کارشناس پرستاری

سوابق اجرائی :

سرپرستاروسوپروایزر بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر -مدیر خدمات پرستاری بیمارستان امام رضا (ع)- دبیر کمیته های بیمارستان امام حسین (ع)

سمت :

کارشناس اداره بازرسی ،پاسخگویی به شکایات وارزیابی عملکرد

 

آدرس :

شاهرود میدان هفت تیر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود حوزه ریاست دانشگاه  -طبقه سوم

تلفن :

32395054- داخلی 313- 318

مستقیم : 32390426