کارکنان اداره بازرسی

کارشناسان اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات:

1-خانم فاطمه صادقی

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد آموزش

سوابق اجرائی :

مسئول دفتر ریاست دانشگاه کارشناس بیماری های خاص دانشگاه

سمت :

کارشناس اداره بازرسی ،پاسخگویی به شکایات وارزیابی عملکرد

 

2-آقای محمد مهدی صالحیان        

مدرک تحصیلی:

کارشناس حقوق کارشناس ارشد مدیریت

سوابق اجرائی :

مسئول پذیرش  و صندو ق های بیمارستان بهار مسئول پذیرش بیمارستان امام حسین مسئول حقوقی بیمارستان امام حسین مسئول قرارداد های دانشگاه 

سمت :

کارشناس اداره بازرسی ،پاسخگویی به شکایات وارزیابی عملکرد

 

3--خانم منیژه صادری

مدرک تحصیلی:

کارشناس پرستاری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سوابق اجرائی :

 مسئول واحد درمان سوء مصرف مواد دانشگاه

سمت :

کارشناس اداره بازرسی ،پاسخگویی به شکایات وارزیابی عملکرد

 

آدرس :

شاهرود میدان هفت تیر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود حوزه ریاست دانشگاه  -طبقه سوم

تلفن :

32395054- داخلی 313- 318

مستقیم : 32390426