اعضاء

کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری ،پیشگیری و مقابله با فساد درهریک از دستگاه های اجرایی با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره ۱۹۲۰۸۷/ ت ۵۰۳۲۸ ه تاریخ 1392/12/28هیات محترم وزیران، برای اجرای وظایف مذکور، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ 1393/01/20 شورای عالی اداری)،احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۹۰ و ۹۱ و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی، تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.

 

اعضاء:

  1. بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا یکی از معاونین وی به عنوان جانشین)
  2. رئیس اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(دبیر)
  3. مدیر حراست
  4. مدیر مالی 
  5. مدیر واحد حقوقی‌
  6. رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
  7. مدیرمرکز فناوری اطلاعات
  8. سایر اشخاص به تشخیص بالاترین مقام دستگاه (حسب موضوع مورد بحث)