جلسات کمیته

کمیته ارتقاء سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم ،مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۳۰ درمحل دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید. این کمیته با هدف ارتقاء سلامت اداری ، شناسایی وپیشگیری از فساد اداری وتخلفات ،به صورت مستمر وماهانه برگزار می گردد . دراین جلسه شرح وظایف کمیته توسط جناب آقای دکتر گرمابی سرپرست اداره بازرسی ،پاسخگویی به شکایات وارزیابی عملکردارائه گردید . ریاست محترم دانشگاه نیز برلزوم برگزاری کمیته وپیگیری واجرای عملی مصوبات تاکید نمودند .