وظایف پاسخگویی به شکایات

  • دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
  • بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی  
  • بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی وبازرسی از قبیل استانداری ، فرمانداری ، سازمان بازرسی کل  و.... 
  • پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان  
  • جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و همچنین مشاور وزیر و مدیرکل دفترارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی و کارمندان گردد.