فرم شرکت در مسابقه طرح مهر قرآن

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگي*
  1
 • نام پدر*
  2
 • كدملي*
  3
 • رشته تحصيلي*يا رشته تدريس وي‍‍‍ژه اساتيد و كارمندان آخرين مدرك تحصيلي را وارد بفرمايند.
  4
 • شماره همراه*
  5
 • رشته منتخب براي شركت در طرح*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  حفظ حزب اول از جزء 29
  حفظ حزب اول و دوم از جزء 29
  حفظ سه حزب اول از جزء 29
  حفظ كل جزء 29
  تفسير و مفاهيم
  قرائت
  پرسش و پاسخ قرآني
  6
 • محل كار يا تحصيل*
  7