فصل دوم

تعداد بازدید:۱۷۲۳
فصل دوم

مشهور است که علاوه بر هم شهری وی یعنی بایزید بسطامی

 

عارف بزرگوار و عالی مرتبه قرن دوم و سوم هجری

که شیخ و مقتدای حال جذبه و تفکر او بوده است،

 

مانند عارف معروف معاصر خود شیخ ابوسعید ابوالخیر

خرقه ارشاد و طریقت از شیخ ابوالعباس احمد بن محمد
عبدالکریم قصاب آملی داشته است.
در منقولات و حکایات باقی مانده،
آمده است که شیخ ابوسعید ابوالخیر عارف مشهور
و ابوعلی سینا فیلسوف نامی و ناصر خسرو قبادیانی علوی،
شاعر و متفکر ایرانی که معاصر شیخ ابوالحسن خرقانی بوده اند
به خرقان رفته و با وی صحبت داشته و مقام معنوی
او را ستوده اند.
و نیز گفته اند که سلطان محمود غزنوی پادشاه مقتدر
بدیدار شیخ ابوالحسن خرقانی رفته و از وی
کسب فیض کرده و نصیحت خواسته است.
از شاگردان ممتاز و مشهور شیخ ابوالحسن خرقانی،
خواجه عبدالله انصاری عارف قرن پنجم هجری است

 

آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸