رئیس مرکز

دکترمرجان قنبریان

 دکتری تخصصی PhD بهداشت محیط

عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط

شماره تماس: ۹۸۲۳۳۲۳۶۱۷۱۸+

آدرس پستی: شاهرود- میدان بسیج-مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار

پست الکترونیک: ghanbarian@shmu.ac.ir

 

CV

 

کلید واژه ها: رئیس مرکز