اعضای شورای پژوهشی

خانم دکتر مرجان قنبریان

 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: ۹۸۲۳۳۲۳۶۱۷۱۸+

آدرس پستی: شاهرود- میدان بسیج-مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار

پست الکترونیک: ghanbarian@shmu.ac.ir

رزومه

 آقای دکتر اله بخش جاوید

دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: ۹۸۲۳۳۲۳۶۱۷۱۸+

آدرس پستی: شاهرود- میدان بسیج- مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار

پست الکترونیک: javid@shmu.ac.ir

رزومه

آقای دکتر محمدحسین ابراهیمی

دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

شماره تماس: ۹۸۲۳۳۲۳۶۱۷۱۸+

آدرس پستی: شاهرود- میدان بسیج- مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار

پست الکترونیک: ebrahimi@shmu.ac.ir

رزومه

 آقای دکتر علی اکبر رودباری

دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: ۹۸۲۳۳۲۳۶۱۷۱۸+

آدرس پستی: شاهرود- میدان بسیج- مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار

پست الکترونیک: roodbari@shmu.ac.ir

رزومه

 

آقای دکتر عبداله برخورداری

استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

شماره تماس: ۹۸۲۳۳۲۳۶۱۷۱۸+

آدرس پستی: شاهرود- میدان بسیج-مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار

پست الکترونیک: barkhordari@shmu.ac.i

رزومه

 آقای دکتر سیدکمال غدیری

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: ۹۸۲۳۳۲۳۶۱۷۱۸+

آدرس پستی: شاهرود- میدان بسیج-مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار

پست الکترونیک: ghadiri@shmu.ac.ir

رزومه

 

 خانم دکتر زهرا ترک شوند

دکتر تخصصی مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: ۹۸9189546905+

آدرس پستی: شاهرود- میدان بسیج-مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار

پست الکترونیک: zahra.torkshavand@yahoo.com

رزومه