اعضای موسس

1-آقای دکتر محمد حسین ابراهیمی، متخصص طب کار و بیماریهای شغلی

2-آقای دکتر الله بخش جاوید، دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

3-آقای دکتر علی اکبر رودباری، دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

4-آقای دکتر سید کمال غدیری، دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

5-خانم دکتر فریده صادقیان، دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای