تاریخچه مرکز

مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ موافقت اصولی خود را برای فعالیت بعنوان مرکز تحقیقاتی از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی دریافت نمود و بطور رسمی فعالیت خود را در زمینه بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و طب کار آغاز نمود. این مرکز دارای شش عضو هیات علمی تمام وقت می باشد که دارای تخصص های طب کار، بهداشت محیط و حرفه ای می باشند.

نامه موافقت اصولی مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار

اساسنامه مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار