شورای عالی مرکز

دکتر رضا چمن

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

 

 

دکتر محمد حسن امامیان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

 

 

دکتر احسان بینش

معاون بهداشت دانشگاه

 

 

 

دکتر مرجان قنبریان

رئیس مرکز

 

 

 

دکتر اله بخش جاوید

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

 

 

 

دکتر علی اکبر رودباری

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

 

 

 

دکتر محمد حسین ابراهیمی

متخصص طب کار و بیماری های شغلی

 

 

 

دکتر فریده صادقیان

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

 

 

 

دکتر سید کمال غدیری

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط