اعضای هیات علمی مرکز

خانم دکتر مرجان قنبریان

 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط

رزومه

 

 آقای دکتر اله بخش جاوید

دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط

رزومه

 

آقای دکتر محمدحسین ابراهیمی

دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

رزومه

 

 آقای دکتر علی اکبر رودباری

دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط

رزومه

 

آقای دکتر عبداله برخورداری

استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

رزومه

 

 آقای دکتر سیدکمال غدیری

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط

رزومه

 

 آقای دکتر مهدی جمشیدی راستانی

استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

رزومه

 

 آقای دکتر وحید غریبی

استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

رزومه

 

 آقای دکتر منصور سرافراز

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط

رزومه

 

 سرکار خانم دکتر زهرا ترک شوند

استادیار مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار

رزومه