اولویت های پژوهشی

الف: در حیطه سلامت محیط زیست

۱. تعیین مقدار و بررسی روشهای حذف آلاینده های اولویت دار (priority pollutants) با اثرات سرطانزایی، ناهنجاریزایی و جهش زایی در محیط زیست (آب، هوا، خاک، فاضلابهای شهری و صنعتی)؛

۲. بررسی روشهای بهبود مدیریت کیفیت منابع آب از نظر حفاظت حوزه های آبریز به منظور جلوگیری از ورود آلاینده های طبیعی، شهری، صنعتی، کشاورزی، دامی و… به منابع آب و کاهش هزینه های تصفیه در تصفیه خانه های آب و فاضلاب؛

۳. بررسی روشهای ارتقای واحدهای فرایندی تصفیهخانههای آب و روشهای بهرهبرداری از آنها با تاکید برحذف ترکیبات جانبی کلرزنی(THMs)، ترکیبات جانبی ازن زنی (بروماتها)، حذف ترکیبات آلی طبیعی(NOMs) از آب و نیز حذف آلاینده های خاص؛

۴. تلاش در جهت ورود به تحقیقات در زمینه کاربرد nanotechnology در تصفیه آب، فاضلاب و هوا؛

۵. تلاش در جهت ورود به تحقیقات در زمینه کاربرد GIS در تصفیه آب، فاضلاب و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست؛

۶. کاربرد روشهای سلولی- مولکولی در مهندسی بهداشت محیط؛

۷. بازیابی بیولوژیکی مواد آلی پایدار (Bioremediation)؛

۸. بررسی راندمان سیستمهای تصفیه فاضلاب و ارائه راهکار در جهت افزایش ظرفیت و بالابردن راندمان این سیستمها؛

۹. بررسی جنبه های بهداشت عمومی آلاینده های موجود در آب و هوا در جامعه در معرض؛

۱۰. بررسی راههای کاهش آلودگی هوای شهری ؛

11. بررسی آلودگی صدا در محیطهای شهری و بزرگراهها و ارائه راهکار در جهت کاهش صدا؛

12. راه اندازی روشهای جدید تعیین آلاینده های سمی هوا، خاک، آب و ….

13. بررسی اثر آلودگی آب رودخانه ها بر خاک و محصولات کشاورزی؛

14. بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی مناطق صنعتی؛

15. کنترل ناقلین؛

16. اقدامات بهداشت محیطی در شرایط اضطراری؛

 

ب: در حیطه سلامت محیط کار

1. ارزیابی ریسک ایمنی در صنایع شیمیایی با استفاده از متدهای نوین ارزیابی ریسک ایمنی مواد شیمیایی

2. ارزیابی وضعیت فضاهای آموزشی از دیدگاه ایمنی، عوامل فیزیکی محیط کار و استانداردهای ارگونومیکی

3. بررسی وضعیت بهره وری و رضایت شغلی از دیدگاه ارگونومی شناختی در فضاهای آموزشی

4. بررسی اعمال و شرایط ناایمن در رانندگان و ارزیابی ریسک خطرات جاده ای

5. تجزیه و تحلیل حوادث و خطاهای انسانی از دیدگاه اقتصادی و مالی

6. بررسی نقش استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در ارتقا و توسعه ایمنی در صنایع شیمیایی

7. نقش سیستم های مدیریت بحران در کنترل آثار ناشی از بالیا و حوادث غیر مترقبه

8. سنجش عوامل شیمیایی زیان آور در صنایع مختلف

9. سنجش عوامل فیزیکی زیان آور در صنایع مختلف

10. سنجش عوامل ارگونومیک محیط کار و صنایع و ارائه راهکارهای اصلاحی

11. بررسی عوامل موثر بر کارایی ماسکهای گردوغبار مورد استفاده در صنایع

12. ارزیابی بیماریهای ناشی از آلودگی معدن

13. بررسی شاخص های اسپیرومتری در کارگران صنایع مختلف

14. بررسی علائم حیاتی کارگران در مواجهه با صدا

15. بررسی میزان استرس در پرسنل اورژانس

16. ارزیابی زیست محیطی خطر استفاده از مواد نانو

17. ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی در سیستم مدیریت بهداشت

18. بررسی سم شناسی عوامل زیان آور هوای محیط کار بر سلامت دستگاه تولید مثل کارگران

19. بررسی اثرات روانی سرب بر روی کارگران صنایع کاشی، فولاد و ریخته گری

20. تعیین شیوع بیماریهای قلبی عروقی و استرس در کارگران صنایع مختلف