معرفی مرکز

تعداد بازدید:۱۷۵۹

مرکز رشد فناوری سلامت

 

مرکز رشد فناورى‌هاى پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با ارایه خدمات حمایتى از ایجاد و توسعه حرفه هاى جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ایده در حوزه فناوریهاى پیشرفته و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پشتیبانى مى کند تا براى حضور مؤثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادى و فناورانه در سطوح ملى و فراملى کشور آماده گردند.


اهم اهداف و مأموریت‌ها

حمایت از ایجاد و توسعه کارآفرینى و تحقق نوآورى‌هاى فناورانه

کمک به رونق اقتصاد محلى مبتنى بر دانش و فناوریهاى پیشرفته

ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فناورانه

بستر سازى در راستاى ایجاد فرصتهاى شغلى به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهى جهت توسعه فناورى‌هاى پیشرفته

تخصیص فضا و امکانات براى گسترش و رشد واحدهاى کوچک و متوسط دانش بنیان فعال در زمینه فناوریهاى نوین

 

برنامه استراتژیک مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلید واژه ها: مرکز رشد

آخرین ویرایش۰۳ آبان ۱۳۹۹