مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز رشد


معرفی مرکز

مرکز رشد فناوری سلامت   مرکز رشد فناورى‌هاى پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با ارایه خدمات حمایتى از ایجاد و توسعه حرفه هاى جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ایده در حوزه فناوریهاى پیشرفته و اهداف اقتصادى مبتنى بر ...

اهداف مرکز رشد

 اهداف آموزش در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود هسته اصلى فرآیند حرکت به سوى یک اقتصاد رقابتى، ایجاد بخش خصوصى، توسعه کارآفرینى و ایجاد شرکت هاى کوچک و متوسط مى‌باشد. این فرآیند جدا از حمایت مالى نیازمند زمینه‌اى براى ...

فرخوان مشارکت و سرمایه گذاری در طرح¬ها و ایده¬ها

    ویژه شرکت ها و واحد های فناور مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان با هدف حمایت از تولید و رونق اقتصادی در نظر دارد از طرح ها و ایده­های نوآورانه در قالب مشارکت و ...