شرکت دانش بنیان نانو زیست فن آور سپنتا ناروان

تعداد بازدید:۹۵۶

شرکت دانش بنیان نانو زیست فن آور سپنتا ناروان

معرفی شرکت:

شرکت سهامی خاص نانو زیست فن آور سپنتا ناروان از شرکت های دانش بنیان غیر مستقر مرکز رشد و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشد که درتاریخ / ۰1 / ۱۳۹3 به شماره ثبت 4074 و شناسه ملی 14003972433 ثبت گردید.

این شرکت در زمینه تولید و عرضه گیاهان از طریق کشت بافت گیاهی گیاهان دارویی، زینتی، درختان میوه و درختان و درختچه های زینتی فعالیت می کند.

نام و نام خانوادگی: حجت ا... بداقی

سمت:  مدیرعامل

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی کشاورزی

پست الکترونیک:  h.bodaghi@yahoo.com

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 0۹۱۲۱۷۳۳۵۹۹  

کلید واژه ها: شرکت دانش بنیان نانو زیست فن آور سپنتا ناروان

آخرین ویرایش۰۸ بهمن ۱۴۰۰