دوره های آموزشی

تعداد بازدید:۱۰۳۵

دوره های آموزشی


۱- مدیریت کسب و کار

۲- مدیریت و رهبرى پروژه

۳- مدیریت مالى و جریان نقدى

۴- مدیریت هزینه‌ها

۵- مدیریت و برنامه ریزى استراتژیک

۶- مدیریت و برنامه ریزى اطلاعات

۷- مدیریت نیروى انسانى

۸- مدیریت رشد و توسعه

۹- مدیریت زمان

۱۰- مدیریت جلسات

۱۱-مدیریت بهره‌ورى

۱۲- مدیریت ریسک

۱۳-تفکر انتقادى

۱۴- تفکر استراتژیک

۱۵-تفکر اقتصادى

۱۶- نوآورى و خلاقیت و تفکر خلاق

۱۷-روحیه کار گروهى

۱۸- ارتباط متقابل (تعامل)

۱۹-اخلاق حرفه‌اى

۲۰- روش‌هاى حل مسأله

۲۱-تجزیه و تحلیل مسائل

۲۲- تصمیم‌گیرى

۲۳-روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند معیاره

۲۴- اصول و فنون مذاکره

۲۵-اصول و فنون مستند سازى

۲۶- اصول و فنون مکاتبات تجارى

۲۷-اصول و فنون محاسبات تجارى

۲۸- اصول و فنون قراردادها و عقد قرارداد

۲۹-تهیه طرح تجارى

۳۰-  اصول و فنون بازاریابى

۳۱-مهارت‌هاى فروش

۳۲- مهارت‌هاى حسابدارى

۳۳-آشنایى با مراحل قانونى راه‌‌اندازى کسب و کار و ثبت شرکت‌ها

۳۴- آشنایى با قوانین و مقررات بانکى، مالیاتى، سرمایه‌گذارى، سهام و ...

آخرین ویرایش۰۳ آبان ۱۳۹۹