مطالب مرتبط با کلید واژه

شرکت دانش بنیان نانو زیست فن آور سپنتا ناروان


شرکت دانش بنیان نانو زیست فن آور سپنتا ناروان

شرکت دانش بنیان نانو زیست فن آور سپنتا ناروان معرفی شرکت: شرکت سهامی خاص نانو زیست فن آور سپنتا ناروان از شرکت های دانش بنیان غیر مستقر مرکز رشد و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشد که درتاریخ 1۸ / ۰1 ...