شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه ها

تعداد بازدید:۲۸۰۸

نام کتابخانه                                                                                              شناسه استاندارد بین اللمللی

کتابخانه مرکزی                                                                                                         IR201730003

کتابخانه بیمارستان بهار                                                                      IR201730005

کتابخانه بیمارستان امام حسین (ع)                 IR420030001                                                        

کتابخانه دانشکده بهداشت                           IR201730004