وجود تجهیزات هوشمند سازی کتابخانه ها

تعداد بازدید:۱۵۸

وجود تجهیزات هوشمندسازی کتابخانه ها

در کتابخانه مرکزی زیرساخت امانت خودکار از طریق نرم افزار کتابخانه موجود است.

تجهیزات RFID در میز امانت و گیت امنیت منابع کتابخانه­ای در خروجی کتابخانه موجود است.  

دو ایستگاه کاری جستجوی بر خط در ورودی کتابخانه وجود دارد تا کاربران راسا به جستجوی منابع الکترونیکی بپردازند.

مرجع مجازی یا خدمات مرجع دیجیتالی )از طریق وجود بخش فعال "از کتابدار بپرس" و پست الکترونیک در سایت کتابخانه مرکزی و دیجیتال وجود دارد.