ارزیابی کمی و کیفی

تعداد بازدید:۱۹۹

 

تعداد عنوان کتب چاپی (فارسی و لاتین) ۱۳۱۰۹

 تعداد نسخ کتب فارسی ۲۷۷۸۶

 تعداد نسخ کتب لاتین ۳۲۸۵

  تعداد کل عنوان و نسخ کتب خریداری شده در سال جاری ۲۳۲ عنوان و ۴۷۵ نسخه