گزارش عملکرد سالیانه شش ماهه اول ۱۴۰۲

تعداد بازدید:۱۹۳

گزارش کمی فعالیت ها، امکانات و زیر ساخت حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

در شش ماهه اول سال 1402

نام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

الف: کتابخانه مرکزی (در صورت ستادی بودن دانشگاه ، بزرگترین کتابخانه دانشگاه مد نظر قرار گیرد)

تعداد کتابخانه های دانشکده ای

تعداد کتابخانه های بیمارستانی

تعداد کتابخانه های پژوهشی

تعداد کل نیروی انسانی

تعداد عنوان کتب

متراژ فضای فیزیکی(m2)

ساعت کاری

کل بودجه تخصیص یافته به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی  به میلیون ریال

هزینه خرید منابع چاپی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به میلیون ریال

تعداد کارگاه های حضوری تخصصی-آموزشی صرفا کتابداری و اطلاع رسانی

چاپی

الکترونیکی

1

2

0

9

107

0

696

7:30الی 8 شب

156

ب: کتابخانه های دانشکده ای مستقل

نام کتابخانه

رشته تحصیلی مدیریت کتابخانه

تعداد کتابداران کتابخانه

تعداد اعضای هیات علمی

متراژ فضای فیزیکی(m2)

ساعت کاری

تعداد عنوان کتب

تعداد کارگاه های حضوری تخصصی-آموزشی  صرفا کتابداری و اطلاع رسانی

کتابدار

غیر کتابدار

چاپی

الکترونیکی

مرکزی

ü

ü

ü

163

696

7:30الی 8 شب

107

0

بهداشت

ü

ü

ü

17

100

7:30الی 8 شب

17 چاپی

ج: کتابخانه های  آموزشی درمانی (بیمارستانی)

نام کتابخانه

رشته تحصیلی مدیریت کتابخانه

تعداد کتابداران کتابخانه

تعداد اعضای هیات علمی

تعداد تخت فعال

متراژ فضای فیزیکی(m2)

ساعت کاری

تعداد عنوان کتب

تعداد کارگاه های حضوری تخصصی-آموزشی  صرفا  کتابداری و اطلاع رسانی

کتابدار

غیر کتابدار

چاپی

الکترونیکی

بیمارستان امام حسین (ع)

-

ü

ü

28

363

380

7:30 صبح لغایت 8  شب

موجودی کل 4237

0

بیمارستان بهار

ü

-

ü

28

268

170

7:30 صبح لغایت 8  شب

موجودی کل 1835

0


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: گزارش عملکرد سالانه