نام و شماره تماس مسئولین

تعداد بازدید:۱۸۰

1.آقای حسن گرزین : مدیر بحران و مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه ،  091123741264

2.حراست دانشگاه : 02332394088