- شش ماهه اول سال ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۱۹۹

عملکرد سالیانه کتابخانه مرکزی درسال 1401

1. خرید کتاب و سی دی آموزشی از ناشرین پزشکی به مبلغ 1316799200 ریال (طبق فاکتور)

2. .خرید 212 عنوان (519 نسخه ) کتاب (طبق فاکتور)

3. .خرید 13 عنوان (13 نسخه ) CD (طبق فاکتور)

4. .فهرستنویسی منابع خریداری شده : کتابخانه مرکزی 884 نسخه ، بیمارستان امام حسین 63 نسخه ، بیمارستان بهار 290نسخه ، دانشکده بهداشت 178نسخه ( طبق گزارش نرم افزار کتابخانه)

5. ورود اطلاعات و فهرستنویسی پایان نامه های جدید (115 عنوان)

6. .ثبت نام اینترنتی و تایید عضویت آنها در کتابخانه مرکزی 504 نفر ، بیمارستان بهار 200 نفر ، بیمارستان امام حسین 218 نفر ، دانشکده بهداشت 73 نفر

7. فهرستنویسی منابع کتابخانه بیمارستان امام حسین توسط کتابخانه مرکزی

8. تمدید منابع بصورت تلفنی

9. نظارت بر کتابخانه های بیمارستانی و خرید منابع مورد نیاز توسط کتابخانه مرکزی

10. آموزش مراجعین نحوه استفاده از کتابخانه

11. . کارکرد منابع ( امانت ، بازگشت و تمدید) : کتابخانه مرکزی 35608نسخه ، بیمارستان بهار 3547 نسخه ، بیمارستان امام حسین 4664 ، دانشکده بهداشت 826 نسخه

تهیه کننده : تقی شکاری شاهرود


لینک دانلود فایل