معرفی

تاریخچه

مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری‌های چشم در جلسه مورخ ۹۸/۴/۱۶ شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور موق به اخذ موافقت اصولی شد.

چشم انداز

دیدن زیبایی های دنیا برای همه،  در همه جا

رسالت              

مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماریهای چشم مصمم است تا با توسعه و تسهیل پژوهش و جلب مشارکت پژوهشگران داخل و  خارج از کشور و نیز با شناسایی عوامل خطر و علل بیماری‌های چشمی و اختلالات بینایی و معرفی راه‌های جدید پیشگیری و درمان این بیماری‌ها؛ در جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت انسان‌ها بکوشد.

ماموریت

توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در به کارگیری نتایج، توجه به نیازهای جامعه و اولویت‌های پژوهشی

گرایش (Line) پژوهشی

اجرای مراحل بعدی دو مطالعه همگروهی مهم شامل مطالعه کوهورت چشم شاهرود و مطالعه کوهورت چشم دانش آموزن شاهرود، اجرای مراحل پیگیری دو مطالعه بزرگ همگروهی و سایر پژوهش‌های مرتبط با چشم پزشکی و بینایی سنجی، ثبت نظام مند بیماری ها و اختلالات بینایی مهم، جذب، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی مرتبط با پژوهش، فناوری و نوپیشه سازی

امکانات و توانمندی‌ها

تجهیزات معاینه کامل اپتومتری و چشم پزشکی شامل اتورفرکتومتر، چارت های دور و نزدیک، جعبه عینک، تونومتر، بیوگراف، پنتاکم، پریمتری، حساسیت کنتراست، اسلیت لامپ، OCT وندوس کمرا، اسلیت کمرا

کلید واژه ها: معرفی