معرفی

تاریخچه

مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری‌های چشم در جلسه مورخ ۹۸/۴/۱۶ شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور موق به اخذ موافقت اصولی شد.

چشم انداز

این مرکز مصمم است تا با توسعه و تسهیل پژوهش و جلب مشارکت پژوهشگران داخل و خارج از کشور و با شناسایی علل بیماری‌های چشمی و اختلالات بینایی و معرفی راه‌های جدید پیشگیری و درمان این بیماری‌ها؛ در جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت انسان‌ها بکوشد.

ماموریت

توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در به کارگیری نتایج، توجه به نیازهای جامعه و اولویت‌های پژوهشی

گرایش (Line) پژوهشی

اجرای مراحل بعدی دو مطالعه همگروهی مهم شامل مطالعه کوهورت چشم شاهرود و مطالعه کوهورت چشم دانش آموزن شاهرود، اجرای مراحل پیگیری دو مطالعه بزرگ همگروهی و سایر پژوهش‌های مرتبط با چشم پزشکی و بینایی سنجی، ثبت نظام مند بیماری ها و اختلالات بینایی مهم، جذب، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی مرتبط با پژوهش، فناوری و نوپیشه سازی

امکانات و توانمندی‌ها

تجهیزات معاینه کامل اپتومتری و چشم پزشکی شامل اتورفرکتومتر، چارت های دور و نزدیک، جعبه عینک، تونومتر، بیوگراف، پنتاکم، پریمتری، حساسیت کنتراست، اسلیت لامپ، OCT وندوس کمرا، اسلیت کمرا

کلید واژه ها: معرفی