هیات علمی و همکاران

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

 

دکتر محمد حسن امامیان

 رئیس مرکز

محمد سعیدی

 معاون اجرائی

 

حمیدرضا خواجه ها

کارشناس فناوری اطلاعات

 

سروناز ملیحی

فوق لیسانس اپتومتریک