هیات علمی و همکاران

دکتر محمد حسن امامیان

پست سازمانی: رئیس مرکز

 

دکتر رقیه علیاری

پست سازمانی: معاون پژوهشی

 

محمد سعیدی

پست سازمانی: معاون اجرائی

 

حمیدرضا خواجه ها

پست سازمانی:کارشناس فناوری اطلاعات

 

سروناز ملیحی

فوق لیسانس اپتومتریک

 

دکتر سمیرا حیدریان

عضو هیات علمی

 

دکتراحمد خسروی

عضو هیات علمی

 

دکتر مرجان اکبری کامرانی

عضو هیات علمی