پایان نامه‌های حاصل از کوهورت چشم

شمارهعنواندانشگاهدانشجواستاد راهنما مشاوررشتهمقطعسال تصویب سال دفاع
1نرم افزار کمک به بهبود وضعیت پلک زدن در زمان استفاده از صفحات دیجیتالدانشگاه علوم پزشکی شاهرودمحمد زندکریمخانیمحمدحسن امامیان-حمید حسن پورپزشکیدکتری حرفه ای13941397
2تجزیه ی تغییرات نابرابری اقتصادی در حدت بینایی روزمره در شهرستان شاهرود در طی زمان: تحلیلی بر اساس داده های طولی با استفاده از دو روش تجزیه ی افتراقی کلی و اکساکادانشگاه علوم پزشکی تهرانآسیه منصوریدکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتیاپیدمیولوژیدکتری13941396
3آسیگماتیسم خلفی در میانسالان شاهرود، ایراندانشگاه علوم پزشکی تهرانعلی جعفریدکتر حسن هاشمی، دکتر فرزاد محمدی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیانمتخصص چشمتخصص13951396
4سنجش بی عدالتی افقی در بهره مندی از خدمات چشم پزشکی در یک جمعیت میانسال ایرانی: تحلیلی براساس مطالعة کوهورت چشم شاهروددانشگاه علوم پزشکی تهرانمائده رازنهاندکتر حسن هاشمی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتیدکتری پژوهشیدکتری13961397
5بررسی توزیع رنگ چشم و ارتباط آن با میوپی در دانش آموزان ابتدایی شهر شاهرود در سال 93-94دانشگاه علوم پزشکی شاهرودمهرداد ابراهیمیدکتر غراوی (راهنما) دکتر امامیان (مشاور)پزشکیدکتری حرفه‌ای13981399
6توسعه مدل پیش‌بینی گلوکوم و ارزیابی عوامل خطر بر اساس مدل‌های نظارت شدهدانشگاه تربیت مدرسمهیار شریفیدکتر تکتم خطیبی- دکتر محمدحسن امامیانمهندسی صنایع و سیستم هاارشد13981399
7بررسی رابطه بین سطح سرمی ویتامین دی و رتینوپاتی دیابتیدانشگاه علوم پزشکی شاهرودسوری نواییسپیده ناظمی. محمدحسن امامیانمتخصص داخلیتخصص13981399
8بررسی شیوع فشارخون بالای کنترل نشده و عوامل مرتبط با آن در جمعیت 74-50 سال در شهر شاهرود یک مطالعه مبتنی بر جمعیتدانشگاه علوم پزشکی شاهرودفریبا فرهادیدکترحسین ابراهیمی- دکتر محمدحسن امامیان- دکتر رقیه علیاریپرستاری سالمندیارشد14001402
9بررسی کوررنگی و عوامل موثر برآن در دانش آموزان ایرانیدانشگاه علوم پزشکی شاهرودالهام انگورج تقویدکتر محمدحسن امامیانپزشکیدکتری حرفه‌ای14001402
10تشیخص سندرم خشکی چشم به کمک روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازش تصویردانشگاه الزهراساجده طالبیدکتر ندا عبدالوندمدیریت فناوری اطلاعاتارشد14001402
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۴۰۲