معاون پژوهشی

دکتر رقیه علیاری

دکتری تخصصی آمار زیستی 

عضو هیات علمی دانشگاه 

شماره تماس:۹۸۳۲۳۹۵۰۵۴+

آدرس : شاهرود، میدان هفتم تیر- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، دانشکده پزشکی ، اتاق ۲۰۶

پست الکترونیک: aliyari@shmu.ac.ir

رزومه 

 

کلید واژه ها: معاون پژوهشی دکتر رقیه علیاری