همکاران واحد

ردیفنام و نام خانوادگی سمترشته تحصیلی مرتبه علمیایمیل
1خانم دکتر فاطمه توفانسرپرستبیماریهای داخلیاستادیارtoufan@shmu.ac.ir
2آقای سلمان دلیریکارشناس مسئول واحداپیدمیولوژیمربیdaliri@shmu.ac.ir
3خانم سپیده مهدویمشاوراپیدمیولوژیمربیsepideh.mahdavi@shmu.ac.ir
4مرضیه حاجی پورکارشناس بانک دادهپرستاریکارشناس
5ملیحه امیریکارشناس بانک دادهپرستاریکارشناس
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹