شورای عالی مرکز

دکتر رضا چمن    

استاد اپیدمیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

رزومه

 

دکتر محمد حسن امامیان

استاد اپیدمیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

رزومه

 

دکتر ناصر مقربیان

متخصص اورولوژی- استادیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

رزومه

 

دکتر آرش محمد صیدآبادی

متخصص طب اورژانس_ استادیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

رزومه