مشاوره پژوهشی

جهت ترغیب و تشویق علاقمندان به پژوهش، واحد مشاوران پژوهشی در مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) قرارداده شده است؛ مراجعین می توانند از خدمات مشاوره ای در زمینه های ذکر شده استفاده نمایند.
-انجام مشاوره در راستای چگونگی انجام پروژه های تحقیقاتی از انتخاب موضوع تا تهیه گزارش پایانی
-انجام مشاوره در راستای تهیه مقالات مستخرج از پایان نام دها و طرحهای تحقیقاتی در زمینه های مختلف از مباحث آماری تا علوم فوق تخصصی پزشکی
-امکان انجام مشاوره ان لاین برای کلیه علاقمندان به پژوهش

برنامه و ساعت حضور مشاوران

مشاوره الکترونیکی

کلید واژه ها: مشاوره پژوهشی