انتشارات بانک داده

طرح های حاصل از بانک داده – سال ۱۳۹۸

 

ردیف
عنوان طرح
فایل
1
بررسی موارد جراحی شده کیست هیداتید در بیمارستان های استان سمنان در طی یک دوره ده ساله(۱۳۸۵-۱۳۹۵)
PDF

 

مقالات حاصل از بانک داده – ۱۳۹۸

 

ردیف
عنوان مقاله
فایل
1
 
Molecular phylodiagnosis of Echinococcus granulosus sensu lato and Taenia hydatigena determined by mitochondrial Cox1 and SSU-rDNA markers in Iranian dogs: indicating the first record of pig strain (G7) in definitive host in
the Middle East
PDF

کلید واژه ها: مقالات حاصل از بانک داده طرح های حاصل از بانک داده