معرفی واحد

واحدهای توسعه تحقیقاتی بالینی با چشم‌ انداز توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی در بخش‌های بالینی از سال ۱۳۸۱ در کشور پایه‌گذاری شده و راه‌ اندازی گردیدند. بار پژوهشی در دنیا بر عهده دانشگاه­ها و صنایع است. در نظام سلامت و درمان ایران با توجه به ویژگی­های ادغام آموزش و درمان پزشکی، مسئولیت و توان پژوهشی در یکجا تجمع یافته که با استفاده از این فرصت می‌توان مدیریت صحیح در منابع و هدایت پژوهش در بخش بهداشت و درمان کشور به عمل آورد. در گذر از سیر تاریخی پیشرفت رسالت دانشگاهها، از انتقال دانش صرف، به تولید دانشمند و پژوهشگر، قسمت بزرگی از مسئولیت پژوهش در هر کشور بر عهده دانشگاه­ها قرار گرفت و بسیاری از مراکز تحقیقاتی با کمک و حمایت دانشگاه­ها توانایی ادامه فعالیت یافتند. هدف نهایی نظام سلامت هر کشور، ارتقاء سلامت عمومی، برقراری و پیشبرد عدالت بهداشتی در میان مردم است. پژوهش در این میان، با ارائه رهنمود در طراحی و اجرای سیاست­ها و القای نگرش­های تشخیصی و درمانی جدید، نقش به سزایی در نیل نظام سلامت به این هدف ایفا می‌کند.

کلید واژه ها: معرفی