فعالیت های پژوهشی

بار پژوهشی در دنیا بر عهده دانشگاه­ها و صنایع است. در نظام سلامت و درمان ایران با توجه به ویژگی­های ادغام آموزش و درمان پزشکی، مسئولیت و توان پژوهشی در یکجا تجمع یافته که با استفاده از این فرصت می‌توان مدیریت صحیح در منابع و هدایت پژوهش در بخش بهداشت و درمان کشور به عمل آورد. از این رو مرکز تحقیقات توسعه بالینی بیمارستان امام حسین (ع) با برگزاری جلسات منظم پژوهشی راه ایجاد فرصت برای پژوهشگران را در بیمارستان ها فراهم کرده است.

کلید واژه ها: فعالیت های پژوهشی