اهداف

به منظور هدفمند شدن پژوهش ها در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه علوم پزشکی و بهداشتی و درمانی، واحد حمایت از تحقیقات بالینی تاسیس و مشغول بکار نموده است. هدف اصلی این واحد فراهم نمودن بستر مناسب پژوهش در بیمارستانهای دانشگاه در طیف گسترده ای از عرصه های مولکولی تا سطح جامعه و انتشار و اطلاع رسانی نتایج به دست آمده از تحقیقات، به سازمان های مرتبط می‌باشد.
از اهداف دیگر این واحد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– ارتقاء دانش ومهارت پژوهش
– تربیت نیروی انسانی تحقق
– ارتقاء وتوسعه سطح دانش در زمینه پزشکی
– ارتقاء سلامت جامعه با استفاده از پژوهشهای کاربردی
– افزایش آگاهی و تغییر نگرش و عملکرد جامعه در زمینه مشکلات بالینی
– آشنایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی با پژوهش
– آشنایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی با جایگاه پژوهش در ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی