فهرست کارگاه های برگزار شده در سال ۱۳۹۹

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

مدرس

گروه هدف

نحوه برگزاری

حضوری/ غیرحضوری

سایر

1

آشنایی با نظام نوین اطلاعات

پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

5/3/1399

14

دکتر آنه محمد یاپنگ غراوی

اعضای هیات علمی

غیرحضوری

اسامی شرکت کنندگان

2

روش تحقیق مقدماتی و پروپوزال نویسی

7/7/1399

25

خانم سپیده مهدوی

کارکنان بیمارستان

غیرحضوری

اسامی شرکت کنندگان

3

آشنایی با مطالعات اپیدمیولوژیک مداخله ای

4/8/1399

23

آقای سلمان دلیری

کارکنان بیمارستان

غیرحضوری

اسامی شرکت کنندگان

4

آشنایی با مطالعات اپیدمیولوژیک مشاهده ای

5/9/1399

23

آقای مصطفی عنایت راد

کارکنان بیمارستان

غیرحضوری

اسامی شرکت کنندگان

5

مدیریت منابع ,Endnote

22/11/1399

25

دکتر طاهره ناصری

کارکنان بیمارستان

غیرحضوری

اسامی شرکت کنندگان

برنامه تفضیلی

6

مدیریت منابع ,Endnote

23/11/1399

14

دکتر طاهره ناصری

اعضای هیات علمی

غیرحضوری

اسامی شرکت کنندگان

برنامه تفضیلی

7

جستجو در بانک اطلاعاتی

اسکوپوس

29/11/1399

40

دکتر مریم خرم روز

اعضای هیات علمی و کارکنان

غیرحضوری

اسامی شرکت کنندگان

برنامه تفضیلی

8

جستجو در بانک اطلاعاتی web of science

5/12/1399

12

دکتر مریم خرم روز

اعضای هیات علمی

غیرحضوری

اسامی شرکت کنندگان

برنامه تفضیلی

9

جستجو در بانک اطلاعاتی web of science

6/12/1399

16

دکتر مریم خرم روز

کارکنان بیمارستان

غیرحضوری

اسامی شرکت کنندگان

برنامه تفضیلی

10

جستجو در بانک اطلاعاتی

پاب مد

13/12/1399

40

دکتر مریم خرم روز

اعضای هیات علمی و کارکنان بیمارستان

غیرحضوری

اسامی شرکت کنندگان

برنامه تفضیلی