آموزش

سامانه جعبه ابزار پژوهش (Research Toolbox) با همت حوزه معاونت تحقیقات و فناروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران راه‌اندازی گردید.

سامانه جعبه ابزار پژوهش (Research Toolbox) با همت حوزه معاونت تحقیقات و فناروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران راه‌اندازی گردید.

سامانه جعبه ابزار پژوهش (Research Toolbox) با پشتیبانی و سفارش مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با همت حوزه معاونت تحقیقات و فناروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران راه‌اندازی گردید.

ادامه مطلب