معاون بهداشتی

نام و نام خانوادگی آرش صیدآبادی  
مدرک تحصیلی  دکتری تخصصی
رشته تحصیلی  متخصص طب اورژانس 
سوابق اجرایی
  •  معاون آموزشی بیمارستان امام حسین
  • عضو هیئت علمی 
  • رئیس اورژانس شهرستان شاهرود
ایمیل    seidabadi@shmu.ac.ir