دوره آموزشی بدو خدمت(تکمیلی)اعضای تیم سلامت

مرحله تکمیلی 

مباحث مراقبین سلامت و ماما:

توجیهی تغذیه نیروهای جدید الورود

بسته مادران ماما.پزشک 1402 نسخه نهم

راهنمای اجرایی کاهش سقط خود به خودی جنین ( ماده 47)

فرآیند پیشگیری سقط خودبخودی جنین ( ماده 55)

راهنمای مادران پس از اطلاع بارداری(ماده 47)

ایمنسازی

بسته خدمات ادغام یافته سلامت میان سالان

HPV

ماما چک لیست پایش برنامه میانسالان جدید

-مراقب سلامت چک لیست پایش برنامه میانسالان جدید

اتو کلاو

دستورالعمل اجرایی برنامه خود مراقبتی 02

دستورالعمل 03 نیازسنجی مرداد 1401

چک لیست نهاییی

پیشگیری از اعتیاد مراقبین سلامت

FHCE TOT-psychiatric disorders

ویژه سفیر سلامت

خشونت خانگی

بوکلت جوانان

بوکلت نوجوانان

مانا غیر پزشک اخرین نسخه (1)

دهان و دندان

کودک سالم جدید 25 - 12-1400-1

مالاریا

شنوایی

سل

سالک

خطرسنجی جدید

تب مالت

تب زرد

تب دانگ1

CCHF

پوستر

برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان

آموزشی ایراپن-behvarz

pku

Pediculosis

هاری

وبا

نظام جامع بیماریهای واگیر

نظام_های_مراقبت(1)

نظام مراقبتهای بیماریهای غیر واگیر

CPR

_بهداشت_محیط_ویژه_مراقبین_سلامت1]

مادران مراقب سلامت

- بهداشت کار در کارگاههای کوچک دستور العمل

چهار شنبه سوزی

-راهنمای الزامات بهداشتی در مسمومیت های حاد

بسته خدمات سلامت سطح اول (2)

راهنمای مراقبت غرق شدگی-ویژه تیم سلامت

کتاب راهنمای مراقبت حوادث ترافیکی

مباحث سایر اعضای تیم سلامت:

نظام مراقبتهای بیماریهای غیر واگیر

نظام_های_مراقبت(1)

نظام جامع بیماریهای واگیر

وبا

هاری

تب زرد

تب دانگ1

CCHF

پوستر

برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان

آموزشی ایراپن-behvarz

pku

Pediculosis

راهنمای اجرایی کاهش سقط خود به خودی جنین ( ماده 47)

CPR

راهنمای مادران پس از اطلاع بارداری(ماده 47)

فرآیند پیشگیری سقط خودبخودی جنین ( ماده 55)

تب مالت

خطرسنجی جدید

سالک

سل

شنوایی

مالاریا

- بهداشت کار در کارگاههای کوچک دستور العمل

چهار شنبه سوزی

-راهنمای الزامات بهداشتی در مسمومیت های حاد

بسته خدمات سلامت سطح اول (2)

راهنمای مراقبت غرق شدگی-ویژه تیم سلامت

کتاب راهنمای مراقبت حوادث ترافیکی