معرفی مرکز آموزش بهورزی

مرکزآموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت شاهرود  در شهریور سال ۱۳۵۷ تاسیس گردیده که اولین دوره بهـورزی با پذیرش ۱۷ نفر دانش آموز درهمان سال آغاز گردیده وتا کنون طی بیست دوره بهورزی  ، تعداد ۳۱۹نفر فــــارغ التحصیل شده اند ، که از این تعداد ۱۹۰ بهورز زن و ۱۲۹ بهورز مرد می باشند .

 وظیفه اصلی مرکز آموزش بهورزی ، آموزش وتربیت دوره دوساله بهورزان قبل از استخـــدام و بـــرنامه نیازسنجی بهورزان شاغل ومتعاقب آن بازآموزی آنان می باشد.  وظایف دیگری درکنار وظایف اصلی ازجمله  مشارکت در کارگاههای آموزشی حضوری و غیرحضوری ، انتخاب بهورز نمونه ، تشکیل شورای مربیان ، نظارت مستمر برفعالیت بهورزان ، همکاری با مرکز بهداشت درراه اندازی وتجهیز خانه های بهداشت دانش آموزی وجدید ، برنامه های آموزشی بدو خدمت نیروها ،برنامه ریزی جهت ارتقاء برنامه های آموزش مستمر بهورزان ، مشارکت دربرگزاری دوره های کارآموزی دانشجویان مخصوصا دانشجویان پزشکی جامعـه نگر و بهداشت عمومی ، مشارکت درکمیته های آموزشی واجرایی ، مشارکت در جلسات و ارائه نظرات تخصصی ، برگزرای کلاسهای عملی ومهــارت آموزی کارکنان ، مطالعه و بررسی به منظور تدوین منابع آموزشی از طریق تالیف و ترجمه کتب و مجلات و مقالات علمی   ..... بر عهده مرکز آموزش بهورزی می باشد.