معاون فنی

نام و نام خانوادگی معصومه رضایی  
مدرک تحصیلی پزشک عمومی
رشته تحصیلی پزشکی