معاون فنی

نام و نام خانوادگی زهرا قدسی پور  
مدرک تحصیلی MD,MPH
رشته تحصیلی پزشکی