معرفی گروه سلامت دهان و دندان

شرح وظایف رییس گروه سلامت دهان و دندان  

 • تائید و ابلاغ آیین نامه ، بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، استانداردها و تطبیق تشکیلات طبق مقررات و ضوابط مربوطه
 • بازنگری و تائید طرحهای توسعه و گسترش خدمات ( اعم از بخش دولتی و خصوصی) و پیگیری مراتب
 • اصلاح ، تائید ، نظارت و مشارکت در تامین، توزیع و نحوه استفاده از منابع مالی ، نیروی انسانی ، مواد ، تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز
 • نظارت و تائید نتایج حاصله از داده پردازی اطلاعات و ارائه راهکارهای کاربردی
 • تلاش در جهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان، پویا سازی و ارتقاء سیستم
 • رسیدگی به شکایات و مشکلات کارکنان و تلاش در جهت حل مشکلات ایشان
 • تائید ارزشیابی مستمر کارکنان و ارزشیابی کارشناسان مسئول ذیربط
 • نظارت و تائید اولویتها، اهداف و استراتژیهای تعیین شده
 • نظارت بر حسن تنظیم و تدوین برنامه جامع عملیاتی و تائید نهایی آن و انعکاس به واحدهای ذیربط
 • همکاری و هماهنگی درون و برون بخشی و جلب مشارکت مردمی تحت نظر مقام ما فوق
 • مشارکت در نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه های جاری
 • تائید گزارشات نهایی حاصل از پایش و ارزشیابی و انعکاس نتایج و راهکارها به مقام مافوق و سطوح محیطی
 • تهیه ، تدوین و ارائه متون ، رسانه ها و مدولهای علمی آموزشی مورد نیاز گروههای هدف و اطلاع رسانی عمومی و نظارت بر فعالیتهای مشابه زیر مجموعه
 • نظارت ، طراحی و مشارکت در اجرای مطالعات پژوهشی کاربردی
 • مشارکت و نظارت بر حسن برگزاری سمینارها ، کارگاهها و برنامه های آموزشی
 • تلاش در جهت اعتلای سطح دانش فنی و علمی فردی  
 • تشکیل و شرکت درکمیته های فنی و آموزشی (کمیته علمی و امثالهم(
 • انجام سایر وظایف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می شود .

 

شرح وظایف کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان 

 • بررسی و بازنگری آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، استانداردها و تشکیلات و پیشنهاد اصلاحات به رئیس گروه تخصصی مربوطه
 • بازنگری و طراحی توسعه و گسترش خدمات (اعم از بخش دولتی و خصوصی(
 • جمع بندی ،‌پیشنهاد ، پیگیری و نظارت بر تامین ، توزیع و نحوه استفاده از منابع مالی ، نیروی انسانی ، مواد ، تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز
 • نظارت بر حسن جمع آوری داده ها و داده پردازی ،تجزیه و تحلیل نهایی و ارائه راهکار و پیشنهاد به رئیس گروه تخصصی
 • تلاش در جهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان، پویا سازی و ارتقاء سیستم
 • رسیدگی به شکایات و مشکلات کارکنان و تلاش در جهت حل مشکلات ایشان
 • تعیین اولویتها ، اهداف و استراتژیها و ارائه آنها به رئیس گروه
 • تدوین برنامه جامع عملیاتی و ارائه آن به رئیس گروه
 • همکاری و هماهنگی درون و برون بخشی و جلب مشارکت مردمی تحت نظر رئیس گروه 
 • مشارکت در نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه های جاری
 • جمع بندی، تنظیم و تدوین نهایی گزارشات ادواری حاصل از پایش و ارزشیابی به انضمام تحلیل و پیشنهادات و ارائه به رئیس گروه
 • تهیه ، تدوین و ارائه متون ، رسانه ها و مدولهای علمی آموزشی مورد نیاز گروههای هدف ، اطلاع رسانی عمومی و نظارت بر فعالیتهای مشابه زیر مجموعه
 • نظارت ، طراحی و مشارکت در اجرای مطالعات پژوهشی کاربردی
 • مشارکت و نظارت بر حسن برگزاری سمینارها ، کارگاهها و برنامه های آموزشی (از جمله شرایط فنی و مهندسی و اصول کاربردی تجهیزات دندانپزشکی(
 • تلاش در جهت اعتلای سطح دانش فنی و علمی فردی 
 • شرکت فعال در جلسات کمیته تجهیزات معاونت
 • نظارت و برنامه ریزی کنترل بیماریهای عفونی منتقله توسط عملیات دندانپزشکی ( علی الخصوص ایدز و هپاتیت(
 • نظارت بر تعمیر و نگهداری بهینه تجهیزات واحدهای دندانپزشکی
 • آموزش و توجیه علمی و فنی کادر بهداشت دهان و دندان در بدو ورود و حین خدمت
 • انجام سایر وظایف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می شود .

 

شرح وظایف کارشناس بهداشت دهان و دندان

 • تهیه و جمع آوری آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، استانداردها و ارائه آنها
 • بررسی و پیشنهاد توسعه گسترش خدمات )اعم از بخش دولتی و خصوصی(
 • بررسی وضعیت موجود و برآورد نیازهای مالی ، نیروی انسانی ، مواد ، تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز و نحوه بهره برداری از آنها
 • جمع آوری داده ها، آنالیز اطلاعات و ارائه نتایج و شاخصها به کارشناس مسئول  
 • تلاش در جهت پویا سازی و ارتقاء سیستم  
 • مشارکت در تبیین اولویتها ، اهداف و استراتژیها و ارائه آنها
 • تهیه پیش نویس برنامه های عملیاتی بر اساس اولویتها و استراتژیها و ارائه به کارشناس مسئول
 • همکاری و هماهنگی درون و برون بخشی و جلب مشارکت مردمی تحت نظر کارشناس مسئول 
 • نظارت، پایش و ارزشیابی از نحوه ارائه خدمات  
 • مشارکت در تنظیم و ارائه گزارش تحلیلی و پیشنهادات حاصل از پایش و ارزشیابی 
 • تهیه ، تدوین و ارائه متون ، رسانه ها و مدولهای علمی آموزشی مورد نیاز گروههای هدف و اطلاع رسانی عمومی
 • طراحی و مشارکت در اجرای مطالعات پژوهشی کاربردی
 • برگزاری و مشارکت در سمینارها ، کارگاهها و برنامه های آموزشی (اعم از شرایط فنی و مهندسی و اصول کاربردی تجهیزات دندانپزشکی(
 • تلاش در جهت اعتلای سطح دانش فنی و علمی فردی 
 • نظارت و برنامه ریزی کنترل بیماریهای عفونی منتقله توسط عملیات دندانپزشکی ( علی الخصوص ایدز و هپاتیت(
 • نظارت بر تعمیرات و نگهداری بهینه تجهیزات واحدهای دندانپزشکی
 • آموزش و توجیه علمی و فنی کادر بهداشت دهان و دندان در بدو ورود و حین خدمت
 • انجام سایر وظایف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می شود .