معرفی واحد آمار

واحد آمار مرکز بهداشت یکی از زیر مجموعه های ستادگسترش شبکه بهداشت می باشدو هدف کلی از فعالیتهای این واحد تهیه وتنظیم اطلاعات آماری دقیق جهت استفاده درامر برنامه ریزی مدیران وکارشناسان واحدهای ستادی می باشد. این اطلاعات آماری شامل : آمار جمعیتی شهرستان , شاخصها وآمار ماهیانه , فصلی وشش ماهه خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی , اطلاعات ذیج حیاتی و اطلاعات مرگ ومیر شهرستان می باشد.

اهداف  کلی واحد : خدمات بهداشتی درمانی درکشور به منظور تأمین عمر طولانی تر و زندگی سالم تر مردم طراحی شده است . برآیندهای عملکرد نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سطوح ملی و استانی شاخص هایی سنجیده می شود که از طریق جمع آوری اطلاعات به هنگام و معتبر در قالب نظام جمع آوری آمار اطلاعات به صورت جاری جمع آوری می گردد . با توجه به رشد روز افزون فن آوری اطلاعات و بکارگیری آن در نظام سلامت می توان از آن به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری و عملکرد مدیریت سازمان به منظور ارتقاء فرآیندهای سیستم و سیاستگذاری استفاده نمود